စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း မ်က္စိပါဝါကို အတိက်ဆံုး တိုင္းတာတြက္ခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ Auto Refractometer

ေရတိမ္ရွိမရွိ စစ္ေဆးရာတြင္ မ်က္စိကို ထိစရာမလိုဘဲ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္သံုး၍ အလိုအေလ်ာက္ လြယ္ကူစြာ တိုင္းတာေပးႏိုင္ေသာ Non-Contact Tonometer

machine-2

မ်က္မွန္ပါဝါႏွင့္ ေနကာမွန္ UV ကိုတိုင္းတာေပးႏိုင္ေသာ Digital Lensmeter

အတြင္းတိမ္ခြဲစိပ္ျပီး ျဖစ္ေပၚလာတတ္ေသာ အေျမွးပါးထူ၍ အျမင္အာရံုက်ဆင္းေစမွဳကို ကုသေပးႏိုင္ေသာ Yag Laser

ေရတိမ္ေၾကာင့္ျဖစ္တတ္ေသာ အျမင္အာရံုခၽြတ္ယြင္းမွုႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ားကို ခြဲျခားစစ္ေဆးႏိုင္ေသာ Zeiss Humphrey Visual Field Analyzer

ေရတိမ္ေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါတို႔ေၾကာင့္ မ်က္စိကြယ္တတ္ျခင္းမ်ားကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အထိေရာက္ဆံုး ေရာဂါရွာေဖြေပးႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚ မ်က္စိစမ္းသပ္စက္ၾကီး Swept Source OCT

အတြင္းတိမ္မခြဲစိပ္မွီ မ်က္စိအတြင္းထည့္ရမယ့္ မ်က္တြင္းမွန္(I.O.L) ပါဝါကို တိုင္းေပးႏိုင္ေသာ Biometry

အတြင္းတိမ္၊ ေရတိမ္ႏွင့္ အျခားေသာမ်က္စိေရာဂါမ်ား ခြဲစိတ္ရာတြင္ အေသးစိတ္ တိက်စြာ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေသာ ခြဲစိတ္ခန္းသံုး ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခတ္မီစက္သစ္ၾကီး ZEISS Lumera I Microscope

အတြင္းတိမ္ခြဲစိတ္ရန္ (ECCE) ေခၚ လက္ျဖင့္ခြဲစိတ္ျခင္းအျပင္၊ မ်က္စိကို ခြဲစရာမလို၊ ခ်ဳပ္စရာမလိုဘဲ Phaco-Emulsifier (Ultra Sound System) ျဖင့္ အတြင္းတိမ္ကို ေခ်မြစုပ္ယူျပီး (Foldable I.O.L) အလြန္ေသးငယ္၍ ေခါက္ထည့္ရေသာ မ်က္တြင္းမွန္ထည့္ေပးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ Alcon LaureatePhaco

Ultrasound System သံုး၍ အတြင္းတိမ္ႏွင့္ မ်က္ၾကည္လႊာကို ေဖာက္ထြင္း၍ မျမင္ရေသာ အေျခအေနတြင္ မ်က္စိအျမင္လႊာေရာဂါ (Retina Detachment) ကို စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ Account B-Scan